اعضاء هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره 

آقای مهندس حسینعلی روحانی فوق لیسانس ساختمان های  بتنی و تکنولوژی

رزومه :

عضور هیئت عامل سازمان بتن ایران

مدیرعامل سازمان بنیاد بتن

سرپرست نبیاد مسکن انقلاب اسلامی

عضور شواری مرکزی بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور

مدیرعامل سازمان موقوفات استان تهران