تاریخچه

شرکت ایجادمحیط یکی از شرکتهای وابسته به بنیادمسکن انقلاب اسلامی، درتاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۳۷۰ با شخصیت حقوقی (سهامی خاص) با شماره ثبت ۸۷۴۷۶ تأسیس گردیده است.
موضوع و هدف شرکت  ایجاد محیط:

 

درسال ۱۳۷۰ تأسیس و در زمینه‌های مدیریت و تحقیقات، طراحی، اجراء در امور شهرسازی و ساختمانی و مشارکت و مشاوره در امور طراحی و ساختمان سازی و سایر موارد مرتبط دراین راستا شروع به فعالیت نموده است. باتوجه به اینکه شرکت ایجادمحیط سهامدار اصلی تعدادی از شرکتهای متخصص درامور ساختمانی و شهرسازی، طراحی و تحقیقاتی بوده است که عملاً شرکتهای مذکور عهده دار انجام اجرای عملیات و فعالیتهای پروژه‌های گوناگون بوده‌اند. لذا شرکت ازسال ۱۳۷۳ نقش اصلی خود را بعنوان شرکت مادر در سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مستمر شرکتهای زیرمجموعه دید و بدین منوال با اتخاذ راهبرد جدید بعنوان یک هلدینگ ازسال ۱۳۷۴ موضوع اصلی فعالیت در اساسنامه خود را به :